ОБЩИ УСЛОВИЯ


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „ФЕШЪНМОДА- 2018“ ООД предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.fashionmoda.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона ПОРЪЧАЙ потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.


2. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.fashionmoda.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.


3. След натискане на бутона "ПОРЪЧАЙ", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в тяхната количка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е сключен договор.


4. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с включено ДДС.


5. Плащане и гаранции


5.1. При пазаруване от нашия Уеб сайт, Вие се задължавате да платите крайната сума на поръчаната от вас стока, както и разходите за доставка.


5.2. Плащането се извършва, чрез наложен платеж на доставчика в момента на получаването на стоката. Имате право на опцията „Преглед на стоката“ преди да платите за нея.

 
5.3. Връщането на пари от наша страна поради рекламации или други уважени причини става по банков път, като за целта трябва да приложите банкова сметка.
 
Връщането става в 14- дневен срок.
 
5.4. Гаранцията за стоките предлагани на нашия Уеб сайт се базира на това, каква гаранция са ни предоставили производителите на конкретните стоки.
 
5.5. Гаранция се предоставя тогава, когато са изпълнени всички условия за експлоатация на продукта указани на етикета на стоката.
 
Във всички останали случай гаранцията отпада.
 
5.6. Ако ви бъде доставен продукт със видим недостатък или доказан дефект, Вие имате право да се възползвате от предоставената гаранция. Гаранцията отпада в случай, че вие сте били информирани за съществуващ недостатък или дефект, дефект причинен от вас самите при неправилна експлоатация или когато цената е съобразена с наличието на дефект или недостатък.
 
5.7. Ако даден продукт има недостатък или не съответства на това което Вие сте поръчали, Молим да се свържете с нас в най – кратки срокове, за да може по бързо да бъде коригирана грешката. В такъв случай доставката по връщането е за наша сметка.
 
II. ДОСТАВКА


6. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. Търговецът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.


7. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на търговеца. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, търговецът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката търговеца не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.


7а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.


7б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 48 часа от получаването й.


III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА


8. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.fashionmoda.bg


9. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.


10. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява търговеца за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.


11. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.fashionmoda.bg


12. Всеки потребител, независимо дали е клиент на търговеца се задължава при ползване на услугите:

- да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
- да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
- да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ФЕШЪНМОДА- 2018 ООД услуги;
- да уведомява незабавно търговеца за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
- да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
- да не извършва злоумишлени действия;
- да обезщети търговеца и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.fashionmoda.bg в нарушение на закона, настоящите общи условия, добрите нрави или интернет етиката;


12а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.


IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА


13. Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.


14. Търговецът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.fashionmoda.bg


15. Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на търговеца да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.fashionmoda.bg


15а. След получаване на плащането търговецът се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).


16. Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на търговеца във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за търговеца. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.


17. Търговецът има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.


V. ЛИЧНИ ДАННИ


18. Търговецът гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Търговецът защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите общи условия, търговецът може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.


18а. Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.


VI. ИЗМЕНЕНИЯ


19. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от търговеца, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. търговецът се задължава да уведоми потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то търговецът има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на потребителя.
 
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15,
тел.: ‎(02) 940 20 46 факс: ‎(02) 940 36 40,
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg
Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков″ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / ‎980 25 24  факс: 02 / ‎988 42 18  гореща линия: ‎0700 111 22,
Интернет страница: www.kzp.bg